ГБЦ Комуникации има своја мрежа од 15 пунктови распространети низ цела Македонија.

Во склоп на ГБЦ Комуникации работи одделот сервис и одржување чијашто работа е одржување на аудио и видео опрема, телекомуникациска опрема, предавателна опрема како и мрежа на пунктови.

Одделот сервис и одржување врши поправка, сервисирање и одржување на радио предавателна опрема за потребите и на други компании, во и надвор од Република Македонија.

ГБЦ Комуникации ја издава под закуп својата инфраструкутра на телекомуниакциски компании, радиодифузери, такси компании, агенции за обезбедување и други компании.

TOP